arvskifte stockholm

Behöver du hjälp med arvskifte?

När bouppteckningen är klar kan arvskiftet och fördelningar av tillgångar påbörjas.

har du frågor kring dödsbo?

Vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

arvskifte stockholm

vad händer vid ett arvskifte?

Vid ett arvskifte delas dödsboets tillgångar upp mellan arvingarna. Detta sker mot slutet av boutredningen, efter att en bouppteckning gjorts. Bouppteckningen visar vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet, och då är det fritt fram för arvingarna att genomföra arvskiftet när de vill.

I princip måste man inte genomföra ett arvskifte över huvud taget, men det vanliga är förstås att det sker någorlunda snabbt efter bouppteckningen. Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som utför arvskiftet.

Skriv under och spara

Oftast skriver man en arvskifteshandling, även kallat arvskiftesavtal, som alla arvingar skriver under när man kommit överens arvingarna emellan. Arvskifteshandlingen behöver dock inte registreras någonstans utan är en så kallad civilrättslig handling.

arvskifte stockholm

Oenighet vid arvskifte

Eftersom arvskifteshandlingen är ett enkelt civilrättsligt avtal är det ganska vanligt att arvingar försöker sköta arvskiftet själva.

Det är förstås fullt möjligt. Ibland blir arvingarna osams om hur något i bouppteckningen ska delas upp, och i värsta fall skapas konflikter som varar en lång tid – helt i onödan.  I dessa fall är det bra att få hjälp ta hjälp av en jurist. 

Ta hjälp

Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som utför arvskiftet.

Att ta hjälp av en professionell jurist för arvskiftet är ett sätt att minska risken för konflikter mellan till

Två personer sitter ner vid ett bord och antecknar med penna och papper för att göra en dödsboanmälan.
En hand räcker över en nyckel med ett hus på till en annan hand som tar emot den.

arvskifte stockholm

Ensam arvtagare?

Om det bara är en person som ska ärva, övergår tillgångarna i dödsboet den ensamma arvtagaren när bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

I dessa fall behöver man inte komma överens om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas, och man behöver heller inte skriva någon arvskifteshandling.

Hinner du med?

Vi förstår att det är mycket att göra när ett dödsbo ska tas om hand.

Att få avlastning med en eller flera delar kan vara skönt och till och med nödvändigt.

Hos Enkla Dödsboet kan du få hjälp med tömning, värdering och städning av dödsboet.

Vad kostar hjälp med arvskifte?

Det är svårt att säga exakt vad det kostar att ta hjälp vid arvskifte.

Om arvingarna inte kommer överens om fördelningen av tillgångar finns det möjlighet att söka en skiftesman hos tingsrätten som hjälper er vidare. Kostnaden för att ansöka om skiftesman är i dagsläget 900 kr.

När tingsrätten tilldelat en skiftesman tillkommer arvodeskostnader som varierar.

Mall för arvskiftesavhandling

Det behövs ingen blankett eller mall för arvskifteshandling. 

När arvingarna kommit överens om hur dödsboet ska delas upp mellan dem, skriver de ett eget avtal som visar hur uppdelningen har gjorts.

I avtalet ska datum, namn och personnummer för den avlidne och arvtagare tas med, samt fördelning av dödsboet och arvtagarnas underskrifter. 

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om arvskifte

Arvskiftet i sig ska inte registreras hos Skatteverket eller någon annanstans utan det är en handling dödsbodelägare emellan.

Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och när den är registrerad kan arvskifte göras.

När alla dödsbodelägare har godkänt och signerat arvskiftet används avtalet för att exempelvis genomföra ägarbyte av fastigheter och vid hantering av den avlidnes ekonomiska tillgångar.

Det kostar i dag 900 kr att ansöka om en skiftesman hos tingsrätten.

När tingsrätten hanterat ansökan och tilldelat en skiftesman tillkommer arvodeskostnader. Den totala kostnaden för att anlita en skiftesman varierar och beror på dödsboets omfattning och vem som tillträder som skiftesman.

Tiden det tar att genomföra ett arvskifte varierar beroende på olika några olika faktorer.

Ibland kan arvskiften slutföras relativt snabbt, medan det i andra fall kan ta månader eller till och med år. För att få en bättre uppskattning är det bäst att rådfråga en jurist eller arvspecialist.

Den avlidne personens ekonomiska situation och eventuella oenigheter bland arvingarna kan göra att processen tar längre tid. Andra faktorer som kan påverka:

  • Om det finns ett giltigt testamente. Om det inte finns något testamente eller om det uppstår tvister om dess giltighet.
  • Om det finns fastigheter eller oklarheter kring vilka tillgångar som finns.
  • Om det uppstår tvister mellan arvingarna. Tvister kan leda till rättsliga processer.
  • Arvskiften kräver ofta juridiska och administrativa steg som behöver följas. Det kan handla om att skaffa intyg, registrera dokument och genomföra eventuella rättsliga förfaranden.
  • Om arvingarna samarbetar väl och snabbt och bidrar med information till arvskiftet

Det är dödsbodelägarna som gemensamt delar på ansvaret. Dödsbodelägare kan vara den efterlevande sambon, make om den avlidne var gift, barn eller andra som är testamenterade att ärva.

Tillsammans beslutar de angående arvskifte och dokumenterar fördelningen av tillgångar. Ibland händer det att oenigheter uppstår och då kan man ansöka om en skiftesman för att komma vidare.

Skiftesmannen tar då över ansvaret för arvskiftet och ser till så att allt går rätt till och så att arvtagarna på ett rättvist sätt ska få sitt arv.

Vid ett arvskifte behöver dödsboets tillgångar inklusive bankkonton ses över. När du kontaktar banken behöver arvskifteshandlingen som visar hur tillgångarna ska fördelas vara färdig och signerad av alla dödsbodelägare.

Att förbereda nödvändig dokumentation i förväg underlättar och kan påskynda arvsskifteprocessen på banken.

Fördelning och utbetalning av tillgångarna är det sista av flera steg i arvskiftesprocessen.

Innan det kan göras behöver dessa steg gås igenom:

  • Kontakta banken: Ta kontakt med banken där den avlidna personen hade sina tillgångar. Det är en bra ide att först kontakta banken för att få information om vilka dokument och processer som krävs för att genomföra överföringar eller stänga konton.

  • Skaffa dödsbevis: För att inleda processen vid banken, kommer du behöva ett dödsbevis för den avlidna.

  • Skriva arvsskifteshandling: Banken behöver en arvsskiftehandling. Det visar att alla dödsbodelägare är överens om vem som ska ärva vad. Efter det kan banken kan tillåta överföring.

  • Betalning av skulder och avgifter: Eventuella skulder och avgifter behöver betalas innan överföringar kan genomföras.