dödsboanmälan stockholm

vad är en dödsboanmälan?

När det inte finns några tillgångar över i dödsboet kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckningen

har du frågor kring dödsbo?

Vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

dödsbo stockholm

vad innebär en dödsboanmälan?

Ibland är det inte nödvändigt att göra en bouppteckning. Då kan man istället göra en dödsboanmälan, som kan liknas vid en förenklad bouppteckning. Dödsboanmälan kan bara göras när dödsboets tillgångar inte räcker till mer än kostnaderna som uppstår i samband med dödsfallet.

Vid bedömning av om en dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen tas även hänsyn till ekonomin hos en eventuell make/maka/sambo.

Dödsboanmälan görs via kommunens socialtjänst inom två månader efter dödsfallet.

 

Vill du ha hjälp med att göra en dödsboanmälan?

ansökan om dödsboanmälan

hur gör man?

Om du är  dödsbodelägare eller representant för dödsboet och tror att en dödsboanmälan kan vara aktuell anmäler du det till socialtjänsten i den kommun som den avlidne bodde i.

Därefter får du vanligtvis en eller flera blanketter som ska fyllas i med information om personen som gått bort och dennes ekonomi.

Du kan också behöva bifoga:

 • dödsfallsintyg
 • bankutdrag
 • testamente
 • äktenskapsförord eller samboavtal om det finns
Två personer sitter ner vid ett bord och antecknar med penna och papper för att göra en dödsboanmälan.
En dörr som står på glänt för att representera välkomnande av hembesök för utredning av dödsboanmälan

utredning av dödsboanmälan

Socialtjänsten gör bedömning

När en anmälan gjorts är Socialtjänsten skyldig att starta en utredning. Vanligtvis görs ett hembesök tillsammans med en anhörig för att gå igenom den avlidnes bostad och handlingar som rör dödsboet.

Förutom tidigare inlämnade uppgifter kan det röra sig om deklarationer, försäkringar, lönebesked, pension och annat underlag för att utreda den avlidnes tillgångar.

Hembesöket är till för att kunna göra en värdering av hela bohaget, både normalt lösöre och eventuella värdesaker.

Vad räknas som kostnader kring dödsfallet?

För att dödsboanmälan ska vara aktuell ska de sammanlagda tillgångarna inte vara mer än kostnaderna kring dödsfallet.

Till de kostnaderna räknas bland annat:

 • dödsannons
 • gravsten
 • ta hand om och tömma dödsboet
 • minnestund
 • vissa kläder till begravning
 • begravningskostnader
 • kostnader för om en bouppteckning skulle gjorts

När utredningen med sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder är klar och godkänd skickas den in till Skatteverket.

Bild på en kista med blomsterarrangemang bredvid
En hand som postar ett oranget kuvert till Skatteverket.

när utredningen är klar

Skatteverket förvarar dödsboanmälan

Skatteverket förvarar dödsboanmälan men fattar inga beslut och granskar inte innehållet.

Hjälp att bekosta begravning

Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas till att bekosta begravningen. Då räknas även kostnader för till exempel kista, dödsannons och minnesstund.

Om det inte finns tillräckligt med pengar kan du söka ekonomiskt bistånd hos kommunens socialtjänst. Biståndet finns för att alla ska kunna få en värdig begravning.

Hur mycket kan man få?

Hur mycket bistånd som går att söka varierar något mellan olika kommuner. I regel betalas som mest 50 % av prisbasbeloppet ut i bistånd. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr.

För att söka ekonomiskt bistånd ska antingen en bouppteckning eller dödsboanmälan vara registrerad. 

När ska man göra en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan ska helst göras inom två månader från dödsfallet. Anledningen är att en bouppteckning ska vara gjord inom tre månader och då finns det marginal för beslut kring dödsboanmälan.

När kan man inte göra en dödsboanmälan?

Om dödsboets tillgångar är mer än vad kostnaderna för begravning eller andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan man inte göra en dödsboanmälan.

Det går inte heller att göra en dödsboanmälan om den som gått bort ägde fast egendom eller tomträtt. Med fast egendom räknas till exempel olika typer av byggnader,

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om dödsboanmälan

Dödsboanmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om den avlidnes:

 • namn
 • personnummer eller samordningsnummer
  (samordningsnummer för de som inte varit folkbokförda i Sverige)
 • hemvist
 • adress
 • dödsdag


Om det går att ta reda på dödsbodelägarnas namn och adress innan anmälan ska vara gjord ska även dessa uppgifter finnas med. I anmälan ska även dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket ingå.

Ibland är det inte nödvändigt att göra en bouppteckning. Då kan man istället göra en dödsboanmälan, som kan liknas vid en förenklad bouppteckning.

Dödsboanmälan kan bara göras när dödsboets tillgångar inte räcker till mer än kostnaderna som uppstår i samband med dödsfallet.

Dödsboet förvaltas vanligtvis av dödsbodelägarna. Det kan vara den avlidnes närmast anhöriga, en sambo eller make, barn eller andra som är testamenterade att ärva.

Om dödsbodelägarna inte kan förvalta dödsboet kan en boutredningsman utses.

Ja, ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Det är möjligt när dödsboets tillgångar är mindre än utgifterna kring begravning och liknande.

En dödsboanmälan kan inte ersätta bouppteckningen om tillgångarna är mer än vad kostnaderna för begravning och liknande.

Det går inte heller att göra en dödsboanmälan om den som gått bort ägde fast egendom eller tomträtt.